AEC

Instructor

Kid 1 Road To IELTS

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, sinh viên sẽ mở rộng vốn từ vựng của mình về các chủ đề quen thuộc, thực hành câu hỏi Yes/No và mở (câu hỏi “gì/ở đâu”). Họ sẽ học cách sử dụng các tính từ đơn giản, trả lời các câu hỏi “Có bao nhiêu?” và tạo ra các câu với cấu trúc phức tạp hơn. Chương trình giáo trình bao gồm các khái niệm về số nhiều, số ít, và đại từ (anh/được), cùng với các câu khẳng định và phủ định sử dụng các liên từ đơn giản. Khóa học cũng bao gồm các kỹ năng thực hành thực tế như thuyết trình đơn giản và thực hành đôi độc lập. Chương trình “Road to IELTS” sẽ giúp học viên quen thuộc với việc sử dụng các tính từ đơn giản và các liên từ để mở rộng câu của họ. Học viên cũng sẽ được giới thiệu với kỳ thi Cambridge “STARTERS.”

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ