AEC

Instructor

Kid 2 Standard

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ mở rộng vốn từ vựng về các chủ đề quen thuộc và hiểu cách trả lời các câu hỏi mở như “What?” và “Where?”. Chương trình học bao gồm việc sử dụng các giới từ chỉ vị trí, các đại từ khác nhau, và hiểu sự khác biệt giữa các hình thức số ít và số nhiều. Ngoài ra, học viên sẽ học cách diễn đạt khả năng sử dụng động từ “can” và biểu đạt các khái niệm liên quan đến thời gian. Trong suốt khóa học, sinh viên sẽ thực hành sử dụng hiện tại tiếp diễn và ngôi thứ ba của hiện tại đơn. Hơn nữa, họ sẽ tinh chỉnh kỹ năng giao tiếp của mình bằng cách tích hợp từ nối “and” để mở rộng một chút câu của họ.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ