AEC

Instructor

Kid 3 Road To IELTS

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ tăng vốn từ vựng của mình, thực hành trả lời các câu hỏi mở, và hoàn thiện các câu trả lời bằng cách sử dụng các liên từ và trạng từ. Các hoạt động cộng tác bao gồm làm việc theo cặp và khảo sát lớp học. Khóa học bao gồm thì hiện tại tiếp diễn, câu bị động trong ngôi thứ ba hiện tại, câu phủ định, tính từ sở hữu, và biết nói giờ. Cuối cùng, học viên sẽ được giới thiệu với thì quá khứ đơn, học các động từ quy tắc và bất quy tắc để thảo luận về các sự kiện gần đây trong quá khứ. Chương trình “Road to IELTS” sẽ giúp học viên quen với việc cung cấp thông tin bổ sung và sử dụng trình tự để đưa ra nhiều câu trả lời và chi tiết hơn. Học viên cũng sẽ được chuẩn bị để tham gia kỳ thi Cambridge “MOVERS.”

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ