AEC

Instructor

Kid 3 Standard

0 Lessons

0 Enrolled

Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ nâng cao vốn từ vựng của mình, thực hành trả lời các câu hỏi mở, và hoàn thiện các phản ứng bằng cách sử dụng liên từ và trạng từ. Các hoạt động cộng tác bao gồm làm việc theo cặp và khảo sát lớp học. Khóa học bao gồm thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại đơn của ngôi thứ ba, câu phủ định, tính từ sở hữu, và nói giờ. Cuối cùng, học viên sẽ được giới thiệu với thì quá khứ đơn, học các động từ có quy tắc và bất quy tắc để thảo luận về các sự kiện gần đây trong quá khứ.

Nội dung khóa học
Về giảng viên
0.0

1 Học sinh

58 Khóa học

0 Đánh giá

View Details
Đánh giá
Related Courses
0854778800
Liên Hệ